Categorieën
Arbeidsrecht

Persoonlijke omstandigheden van belang bij ontslagvergoeding (Arbeidsrecht)

In 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De kantonrechtersformule verdween. Die formule zorgde ervoor dat een rechter rekening kon houden met de persoonlijke omstandigheden van de ontslagen werknemer. Mag dat dan nu niet meer?

Kapster krijgt lagere vergoeding dan was verzocht

Een recent arrest van de Hoge Raad geeft op deze vraag het antwoord.

Een kapster wordt in augustus 2015 op staande voet ontslagen. Haar salaris was op dat moment € 224 per maand. Reden voor het ontslag is dat zij op vakantie was gegaan zonder dat ze daarvoor toestemming had gekregen. De kapster bestrijdt dat. Ze legt zich neer bij het ontslag maar vraagt de rechter om een billijke vergoeding van ruim € 57.000 toe te kennen. Dat bedrag is zo hoog omdat ze waarschijnlijk tot haar pensioen geen ander werk zal vinden. De rechter wil niet verder gaan dan € 4.000. In hoger beroep bekrachtigt het gerechtshof dit vonnis. De kapster gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

Naast transitievergoeding soms billijke vergoeding

De Hoge Raad oordeelt als volgt. In het huidige stelsel heeft de kapster recht op een transitievergoeding. De hoogte daarvan is vastgelegd in de wet. In een aantal gevallen kan de rechter aan de werknemer in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst bovendien een billijke vergoeding toekennen.

De vraag is in hoeverre de gevolgen van het ontslag voor de werknemer mogen meewegen bij het vaststellen van die billijke vergoeding. In vergelijkbare zaken oordeelden rechters sinds 2015 steeds anders hierover. Het ontslag van de kapster was onterecht. De werkgever wilde hoe dan ook van haar af en hield zich niet aan de regels. De gevolgen van een dergelijk ontslag kunnen volgens de Hoge Raad niet geacht worden reeds volledig te zijn gecompenseerd door een transitievergoeding. Dat blijkt uit uitlatingen van de minister tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel in het parlement.

Duidelijkheid in kwestie die voor discussie zorgde

Daarom slaagt de primaire klacht dat het hof ten onrechte tot uitgangspunt heeft genomen welk bedrag voor de werkgever een bestraffend effect heeft. Het gaat niet om bestraffen. Ook slaagt de klacht dat ten onrechte de duur van het dienstverband buiten beschouwing is gelaten. Bij de begroting van de billijke vergoeding komt het immers aan op alle omstandigheden van het geval. Tot slot slagen ook de klachten dat het hof ten onrechte de gevolgen van het ontslag buiten beschouwing heeft gelaten. Het had niet voorbij mogen gaan aan de stelling van de kapster dat zij zonder het ontslag haar dienstbetrekking tot haar pensioen had kunnen voortzetten.

De Hoge Raad vernietigt de beschikking van het gerechtshof. De zaak wordt terugverwezen naar een ander Hof. Dat zal opnieuw uitspraak doen met inachtneming van het oordeel van de Hoge Raad. Dit arrest is zeker een mijlpaal te noemen. Hiermee wordt duidelijkheid geschept in een kwestie die voor veel discussie tussen juristen zorgde. De oude kantonrechtersformule is niet in ere hersteld. Maar een belangrijk uitgangspunt van die oude formule wel, namelijk dat persoonlijke omstandigheden van belang zijn.

Meer informatie? Neem dan contact op met Van Dalen advocatuur.