Categorieën
Arbeidsrecht

Uitwisselbare functie bij KLM of niet? (Arbeidsrecht)

Een kort geding bij het gerechtshof Amsterdam over een reorganisatie bij de KLM. Centraal staat de vraag of de oude en de nieuwe functie uitwisselbaar zijn of niet.

Functie opgeheven

KLM heeft in het kader van een reorganisatie de functie van teamleider Airside Operations opgeheven. De werknemers zijn nadien niet geplaatst in de nieuwe functie van Shiftleader. Partijen verschillen van mening of het hier om uitwisselbare functies gaat.

De kantonrechter heeft de vordering tot plaatsing als Shiftleader niet toegewezen omdat de werknemers onvoldoende hebben onderbouwd dat zij in het afspiegelingsproces ook daadwerkelijk geplaatst zouden worden. Ten overvloede heeft de kantonrechter de functies niet uitwisselbaar geoordeeld. De rechter heeft de vorderingen daarom afgewezen. Daartegen richt zich dit hoger beroep.

Vragen? Bel 06-27129900

Het criterium

Van toepassing is artikel 13 van het Ontslagbesluit:

“I Een functie is uitwisselbaar met een andere functie indien:

a) De functies vergelijkbaar zijn wat betreft de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties en de tijdelijke of structurele aard van de functie: en

b) Het niveau van de functie en de bij de functie behorende beloning gelijkwaardig zijn.


II De factoren bedoeld in het eerste lid worden in onderlinge samenhang beoordeeld.”

Hof kijkt of het dezelfde functies zijn

Het salaris voor beide functie is gelijk. KLM heeft onvoldoende onderbouwd waarom de door haar gestelde zwaardere verantwoordelijkheden in de functie Shiftleader wel tot niet-uitwisselbaarheid, maar niet tot een andere schaalindeling leiden.

Competenties vrijwel gelijk

Tussen partijen is in geschil in hoeverre de gevraagde competenties verschillen. Beide functies vereisen leidinggevende vaardigheden, waarbij functioneel leiding wordt gegeven op hetzelfde operationele niveau. Het lijkt veeleer te gaan om een andere benadering, om het verleggen van accenten dan om wezenlijk afwijkende competenties. Het is niet aannemelijk dat een aanpassing van de omschrijving van deze competenties binnen de oude functie onmogelijk was.

Ook geen verschil in kennis en ervaring

De kennis- en ervaringseisen die worden gesteld zijn in hoge mate vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil in de beschrijvingen van het takenpakket en de functie-vereisten ligt op het terrein van de ‘beleidsvorming’. Dit is een nieuw aspect dat in de beschrijving van het oude pakket niet voorkwam. De betekenis die aan dit verschil moet worden toegekend is naar het oordeel van het hof echter beperkt.

Conclusie: uitwisselbare functies

Het gerechtshof concludeert dat de functies uitwisselbaar zijn. De raadsheren veroordelen KLM om de werknemers toe te laten tot het verrichten van werkzaamheden als Shiftleader op de voor ieder van hen gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, totdat ofwel plaatsing door KLM in de functie van Shiftleader heeft plaatsgevonden, ofwel elk van hen na een aangezegde redelijke termijn van verbetering niet aan de functievereisten voor Shiftleader blijkt te voldoen.

Gevolgen voor de praktijk

Deze uitspraak laat opnieuw zien dat een reorganisatie niet eenvoudig is. Als een oude functie wordt opgeheven en een nieuwe wordt gecreëerd, moet het verschil tussen die functies heel duidelijk zijn. Daarbij zijn alle feiten en omstandigheden van belang.

Bron: ECLI:NL:GHAMS:2017:5024