Categorieën
Belastingrecht

Boete niet goed gemotiveerd en daarom vervallen (Belastingrecht)


Als u een boete krijgt, moet duidelijk zijn waarom. Dat de Belastingdienst dat soms vergeet, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Boete van bijna € 7.000

De inspecteur legt aan een ondernemer een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op met een vergrijpboete van € 6.885. De ondernemer heeft in zijn aangifte een omzet ten bedrage van € 92.114 niet verantwoord. In geschil is onder meer of de vergrijpboete terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd.

Motivering van de boete

In een brief d.d. 20 augustus 2013 deelde de inspecteur mee dat hij voornemens is een vergrijpboete op te leggen van 25% met als motivering: “omdat er sprake is van grove onachtzaamheid”.

In de boetebeschikking d.d. 28 september 2013 staat:

“U heeft een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin wordt uitgelegd waarom u een vergrijpboete krijgt. De Belastingdienst beschouwt uw nalatigheid als zogeheten ‘grove schuld’ en behandelt deze nalatigheid als een vergrijp. Daarom legt de Belastingdienst u naast het bedrag van de navorderingsaanslag een vergrijpboete op. Het bedrag van de vergrijpboete is met toepassing van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst vastgesteld op € 6.885.”

Vragen? Bel 06-27129900

Oordeel van de rechtbank

De rechter is van oordeel dat aan de belastingplichtige, uiterlijk bij het opleggen van de boete, kenbaar moet worden gemaakt op welke gronden hij wordt beboet. Dit betekent dat de inspecteur gedetailleerd moet aangeven op grond van welke feiten en omstandigheden hij concludeert tot grove onachtzaamheid.

De inspecteur heeft met de enkele mededelingen “dat sprake is van grove onachtzaamheid” en “nalatigheid” niet aan dat vereiste voldaan. Hieruit kan immers niet worden afgeleid welke feitelijke gedragingen de inspecteur belanghebbende verwijt. Gelet hierop is de mededelings- en motiveringsplicht geschonden en dient de vergrijpboete te vervallen.

Lees ook: Boetes in het belastingrecht

Les voor de praktijk

De fiscus moet zich houden aan formele bepalingen. Klinkt pietluttig, is het niet. Vaak denken cliënten: de overheid zal wel zorgvuldig handelen. Echter, de ervaring leert anders. Het loont de moeite om nauwkeurig te kijken of de inspecteur geen steken heeft laten vallen. Dat kan geld opleveren.