Categorieën
Belastingrecht

Inzagerecht in bezwaarfase geschonden (Belastingrecht)

“Het bestuursorgaan legt alle op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage.” Zo staat het in de wet. Over dit fundamentele uitgangspunt in het belastingrecht om een dossier in te zien is onlangs een procedure gevoerd voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Aansprakelijk voor bijna € 300.000 schuld

Belastingaangifte Een man die zich bezighoudt met renovatie en sloopwerkzaamheden heeft personeel ingehuurd van verschillende BV’s. Bij een controle blijkt dat die vennootschappen de loonbelasting voor die medewerkers niet hebben betaald. Op grond van de inlenersaansprakelijkheid wordt de man aansprakelijk gesteld voor de belasting die niet is betaald door de BV’s. Dat is mogelijk op grond van de Invorderingswet. Het gaat in totaal om bijna € 300.000, die de man dus zou moeten betalen.

Vragen? Bel vandaag nog 06-27129900

De man maakt bezwaar en vraagt om inzage in zijn dossier. Als zijn bezwaar wordt afgewezen, gaat hij in beroep. Daarbij staat onder andere de vraag centraal of de ontvanger wel alle op de zaak betrekking hebbende stukken heeft overgelegd. De ontvanger is degene bij de Belastingdienst die dit soort zaken behandelt.

Lees ook de algemene informatie over belastingrecht >>

Zijn alle stukken ter inzage gelegd?

De rechtbank oordeelt als volgt. In de wet staat dat alle stukken in een dossier ter inzage worden gelegd als iemand bezwaar heeft gemaakt tegen bijvoorbeeld een aanslag of (zoals in dit geval) een aansprakelijkstelling. De man heeft betwist dat alle informatie ter inzage heeft gelegen. Het is dan aan de ontvanger om het tegendeel aannemelijk te maken. Volgens de rechtbank is echter niet duidelijk geworden welke stukken precies ter inzage hebben gelegen. Onder die omstandigheden kan de rechtbank niet afdoende de vraag beantwoorden of de wettelijke verplichting is nageleefd. Niet uitgesloten kan worden dat de man daardoor is benadeeld.

Die onzekerheid mag vanuit het oogpunt van rechtsbescherming niet in het nadeel van de man werken. Het inzagerecht is immers een van de fundamentele waarborgen voor een goed verlopende procedure. Dit brengt de rechtbank tot de slotsom dat het inzagerecht is geschonden. Er is geen ruimte om die schending te passeren met toepassing van een wetsartikel in de Algemene Wet Bestuursrecht dat de mogelijkheid biedt om vormfouten opzij te schuiven. De uitspraak op bezwaar wordt vernietigd en de rechtbank verklaart het beroep gegrond. De ontvanger zal de zaak opnieuw inhoudelijk gaan beoordelen, want de rechtbank wil de zaak niet zelf afdoen.

Maak gebruik van uw rechten!

De tip is: maak altijd gebruik van het inzagerecht. Vraag inzage in het dossier als u bezwaar heeft gemaakt tegen een aanslag en bekijk welke stukken erin zitten. De Belastingdienst moet zijn beslissingen baseren op dezelfde informatie als waarover u beschikt. Of daardoor de uitkomst van de bezwaarprocedure in de hierboven besproken zaak anders wordt, is natuurlijk nog maar de vraag. Uit te sluiten is dat niet. Feit is in ieder geval dat burgers rechten hebben en dat zij niet moeten schromen om daarvan gebruik te maken.

Bron: ECLI:NL:RBZWB:2016:6491

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail