Categorieën
Belastingrecht

Toewijzing herzieningsverzoek (Belastingrecht)

Het gebeurt niet vaak: een herzieningsverzoek dat wordt toegewezen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vond echter dat er een goede reden was om een arrest uit 2017 in de prullenbak te gooien.

Bankrekening bij KB-Lux

Iemand was in het verleden rekeninghouder bij KB-Lux, een Luxemburgse bank. Het dossier is echter door bank vernietigd, zodat niet duidelijk is wat het saldo was en welke mutaties er zijn geweest. De inspecteur neemt in 2013 een informatiebeschikking omdat zijn vragen over het saldo niet zijn beantwoord. De man doet alle moeite om de oude gegevens te achterhalen, maar slaagt daar niet in. In juli 2017 vernietigt het Hof de informatiebeschikking. Dat de man niet in staat is om de vragen te beantwoorden, is immers niet zijn schuld.

Muisje krijgt een staartje

Maar dan… al in april 2017 (dus nog voor de uitspraak van het Hof) had de Belastingdienst navraag gedaan in Luxemburg. Het antwoord komt in november 2017. Dan is de informatiebeschikking al vernietigd. Uit het antwoord blijkt dat tussen 1994 en 2002 € 435.000 op de rekening is gestort. Dat had de man verzwegen voor de fiscus.

Hof bekijkt zaak opnieuw

De nieuwe informatie is voor de inspecteur aanleiding om een herziening te vragen van het vonnis uit juli 2017. De man verzet zich daartegen omdat de bankafschriften onrechtmatig zouden zijn verkregen en omdat de Belastingdienst te lang heeft gewacht nadat de nieuwe afschriften bekend waren geworden. Die laatste argumenten worden voor de rechters van tafel geveegd.

Aan voorwaarden voldaan?

De Algemene Wet Bestuursrecht geeft de mogelijkheid om een uitspraak te herzien, ook al is de termijn voor hoger beroep of cassatie verstreken. Daarbij gelden uiteraard strenge eisen. Er moet een “novum” zijn. Volgens het Hof staat nu vast het transactieoverzicht wel bewaard is gebleven, anders dan eerst het geval leek. Het gaat om feiten en omstandigheden die niet vóór de uitspraak van 11 juli 2017 bekend waren. Bij een informatiebeschikking heeft de inspecteur volgens het Hof geen verregaande onderzoeksplicht, dus hij was niet gehouden om verder te zoeken dan hij op dat moment had gedaan.

Termijn van zes weken

Nu aan alle voorwaarden is voldaan, wijst het Hof het verzoek tot herziening toe. Vervolgens bekijken de raadsheren de hele zaak opnieuw. Is de informatiebeschiking (die leidt tot verzwaring en omkering van de bewijslast ten nadele van de man) terecht genomen? Hierbij gaat het om 2010, het jaar waarop de beschikking betrekking had. Toen was de KB Lux-rekening al opgeheven. Het Hof vindt van wel. De man krijgt een termijn van zes weken om alsnog de gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2019:5829