Categorieën
Belastingrecht

Uitstel van betaling als u in beroep gaat? (Belastingrecht)

uitstel van betaling


Stel dat u het niet eens bent met uw belastingaanslag. U kunt dan bezwaar maken en vervolgens in beroep gaan bij de rechtbank. Maar moet u die aanslag dan al betalen of krijgt u uitstel van betaling? Misschien krijgt u gelijk nadat u al heeft betaald, dat zou vervelend zijn want dan moet u gaan zitten wachten op uw geld.

De ontvanger kan aan het verlenen van uitstel van betaling voorwaarden verbinden.

Verschillende rollen

Bij de Belastingdienst werken een heleboel personen, maar de belangrijkste zijn misschien wel de inspecteur en de ontvanger. De inspecteur is degene die uw aangifte beoordeelt en de aanslag vaststelt. De ontvanger is degene die het geld probeert binnen te halen. In principe kijkt deze laatste functionaris niet of de aanslag klopt. De ontvanger heeft geen inhoudelijk oordeel en ziet slechts het bedrag dat u verschuldigd bent. Hij houdt zich bezig met de inning en kan een deurwaarder inschakelen om beslag te leggen.

Maak kennis, half uur gratis >>

Beleidsregels

De ontvanger kan volgens artikel 25 van de Invorderingswet uitstel van betaling verlenen zo lang het bezwaar tegen de aanslag in behandeling is. De inning ligt dan stil. Let op het woordje “kan”. De ontvanger is dat dus wettelijk niet verplicht. Toch heeft u meer houvast want ook hij is gebonden aan beleidsregels. Die regels zijn te vinden in de Leidraad Invordering. Daarin staat dat een bezwaarschrift wordt aangemerkt als een verzoek om uitstel van betaling. In het algemeen zal de ontvanger zo’n verzoek ook toewijzen. In de fase van beroep bij de rechtbank ligt dat anders. Een beroepschrift geldt niet als een verzoek om uitstel van betaling. U moet dat dus afzonderlijk indienen en de ontvanger zal kritisch zijn, zo leert de praktijk.

Vragen? Bel 06-27129900

Soms eerst zekerheid geven

De ontvanger kan aan het verlenen van uitstel van betaling voorwaarden verbinden. Hij kan eisen dat u zekerheid geeft. Denk daarbij aan een hypotheek of een bankgarantie. U vestigt dan een hypotheekrecht op uw woning of bedrijfspand ten behoeve van de fiscus. Ook is het mogelijk dat iemand zich borg stelt voor uw schuld. Zekerheid mag de belastingdienst alleen vragen als de aard en de omvang van de belastingschuld in relatie tot de verhaalsmogelijkheden daartoe aanleiding geven. Als u bijvoorbeeld een belastingschuld van € 500 heeft en een bankrekening waarop € 100.000 staat, dan zal daarom niet gevraagd worden. Tenminste….

Lees de algemene informatie over belastingrecht >>

Rechtsbescherming

Wat kunt u doen als uw verzoek om uitstel van betaling wordt afgewezen? In beroep gaan bij de directeur van de Belastingdienst. Dat is in het procesrecht een vreemde eend in de bijt. Normaal gaat u in belastingzaken naar de belastingrechter, in dit geval dus niet. De directeur bekijkt de zaak nog eens en misschien krijgt u dan toch uitstel. Tegen de beslissing van de directeur staat geen rechtsgang open. Eigenlijk heeft u dan geen mogelijkheden meer. Dat is een leemte in de rechtsbescherming. Gelukkig is er nieuwe wetgeving op komst die het mogelijk maakt dat u in de toekomst toch in beroep bij de rechtbank kunt gaan tegen een afwijzing.

Laatste redmiddel

Wat kunt u doen als uw verzoek is afgewezen? In beroep gaan bij de directeur.

Toch zijn uw mogelijkheden nog niet helemaal uitgeput. Als de ontvanger verder gaat en beslag laat leggen, kunt u een executiegeschil starten. De basis is daarvoor artikel 17 van de Invorderingswet. Dat is een civiele procedure, dus u komt niet bij de belastingrechter. U heeft dan een advocaat nodig die een dagvaarding maakt om de ontvanger in rechte te betrekken.

De rechter zal kijken of u door de invordering op onevenredige wijze in uw belangen wordt getroffen. Bijvoorbeeld als u door het beslag uw beroep niet meer kunt uitoefenen en dus geen inkomsten meer heeft. Ook kunt u dan de rechtbank vragen of de belastingdienst niet onrechtmatig jegens u heeft gehandeld door het verzoek om uitstel van betaling af te wijzen.

In al deze fases staat de aanslag zelf niet ter discussie, die wordt door de directeur slechts marginaal getoetst (althans… dat zou moeten) terwijl de civiele rechter er eigenlijk helemaal niet naar kijkt.

Meer informatie? Neem dan contact op met Van Dalen advocatuur.