Categorieën
Huurrecht

Huurder hoeft vervanging geiser niet toe te staan (Huurrecht)


Een huurder in Amsterdam-West hoeft woningcorporatie Rochdale niet toe te laten om een geiser en een gaskachel te vervangen door een HR-ketel omdat zijn woning binnen afzienbare tijd wordt gesloopt, aldus een uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Rochdale wil geiser en kachel aanpakken

Iemand huurt sinds 1996 van Rochdale een woning met een huurprijs van € 373,54 per maand. Daarin zitten een geiser en een gaskachel. Die zijn eigendom van de woningbouwvereniging en worden door Rochdale gecontroleerd en onderhouden. Rochdale heeft zich ten doel gesteld om alle open verbrandingstoestellen te vervangen door HR-ketels. Rochdale heeft gedaagde meegedeeld dat zij voornemens is de toestellen in zijn woning te vervangen, met verhoging van de huurprijs met € 20,00 voor een HR-ketel met één radiator.

Huurder ligt echter dwars

De huurder weigert medewerking. Rochdale vordert dat gedaagde bij vonnis veroordeeld zal worden om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis te gehengen en gedogen dat Rochdale c.q. haar installatiebedrijf in de woning de open toestellen zal vervangen door een HR-ketel met één radiator.

Rechter weegt belangen af

De rechtbank oordeelt als volgt. Voorop staat dat een huurder uit hoofde van artikel 7:220 lid 2 juncto lid 1 BW dient mee te werken aan een renovatie indien de verhuurder daartoe, gelet op de belangen van de verhuurder en van de huurder, een redelijk voorstel heeft gedaan. Rochdale heeft gesteld dat haar belang bij toewijzing van de vorderingen niet alleen gelegen is in het veiligheidsaspect, maar ook in een verbetering van haar woningbestand en in een minder verbruik van energie, hetgeen een positieve invloed op het milieu heeft.

Anderzijds heeft gedaagde reeds in zijn e-mail van 8 juni 2017 gesteld dat zijn woning binnen afzienbare tijd gesloopt gaat worden en dat Rochdale op grond daarvan geen belang heeft om op stel en sprong de open verbrandingstoestellen te vervangen, althans dat in dat geval zijn belangen zwaarder wegen en dat daarom het voorstel van Rochdale niet als redelijk kan worden aangemerkt.

Woning zal snel worden gesloopt

Rochdale heeft noch in antwoord op voornoemde e-mail , noch in de dagvaarding, noch tijdens de kort geding-zitting onderbouwd betwist en aan de hand van concrete informatie ontkracht dat het blok waarvan het gehuurde deel uitmaakt op de nominatie staat om gesloopt te worden. Nu Rochdale aldus niet heeft weerlegd dat het gehuurde binnen afzienbare tijd wordt gesloopt, komt de redelijkheid van het voorstel van Rochdale in een ander daglicht te staan.

Immers, bij een spoedige sloop vervalt het belang van Rochdale bij een verbetering van haar woningbestand door het vervangen van de open verbrandingstoestellen, terwijl het belang van minder energieverbruik sterk wordt gerelativeerd.

Daarom wordt vordering afgewezen

Gelet daarop is de rechter met gedaagde van oordeel dat onder deze omstandigheden, nu niet uitgesloten kan worden dat het gebruik van de gaskachel en geiser nog maar voor beperkte tijd zal plaatsvinden, aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat de belangen van gedaagde zoals voornoemd prevaleren boven die, op grond waarvan het voorstel van Rochdale niet als redelijk zal worden aangemerkt.

Dit leidt er toe dat de vordering wordt afgewezen. Rochdale dient als in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten te worden belast.