Ontslagrecht

Manieren om contract te beëindigen

Volgens het ontslagrecht kan de werkgever het contract met een werknemer opzeggen. Maar het contract kan ook door de rechter worden ontbonden. Ook is het mogelijk dat werkgever en werknemer in goed overleg besluiten uit elkaar te gaan. Heel ingrijpend is het ontslag op staande voet. Al deze manieren om de overeenkomst te beëindigen zijn geregeld in afdeling 9 van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

ontslag

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

De werkgever kan de overeenkomst opzeggen als indien daar een redelijke grond voor is. Dan moet hij wel eerst hebben onderzocht of herplaatsing binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, eventueel met behulp van scholing. Ontslag is immers een uiterste middel, dat volgens de wetgever zoveel mogelijk vermeden dient te worden.

Opzegging is alleen mogelijk in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als is gebleken dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van de bedongen arbeid. Dan gelden nog wel enkele voorwaarden. Zo eist de wet voor een rechtsgeldig ontslag bij slecht functioneren dat de werkgever tijdig de werknemer heeft gewaarschuwd. Ook moet de werknemer genoeg tijd hebben gekregen om zich te verbeteren. Voor hem of haar geldt: Niet meewerken aan een verbetertraject leidt tot ontslag

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden. Bijvoorbeeld als de werkgever heeft opgezegd maar de werknemer daarmee niet akkoord gaat. De instemming van de werknemer is slechts geldig als die schriftelijk is vastgelegd.

De rechter zal zorgvuldig kijken of aan de wettelijke voorwaarden voor het ontslag is voldaan. Een goed dossier is belangrijk, want zonder goed dossier is de zaak bij voorbaat kansloos. Heeft de werkgever voldoende scholing aangeboden om herplaatsing mogelijk te maken? Als het ontslag als reden heeft een verstoorde arbeidsverhouding, dan wordt geëist dat de werkgever serieuze pogingen heeft ondernomen om dat vertrouwen te herstellen. Zie Ontslag niet makkelijk bij verstoorde arbeidsverhouding.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Het is goed mogelijk dat werkgever en werknemer het erover eens zijn dat beëindiging van het contract de beste oplossing is. Partijen maken dan afspraken over onder andere de ontslagvergoeding. Dat kan buitengerechtelijk, daar hoeft geen rechter aan te pas te komen.

Enige eis is dat die overeenkomst op papier staat en een bijzonderheid is dat de werknemer binnen veertien dagen na ondertekening de overeenkomst zonder opgaaf van reden mag ontbinden. Als hij na die twee weken toch nog spijt heeft, kan hij de overeenkomst laten vernietigen. Maar makkelijk zal dat niet zijn, zie Beroep op dwaling gaat niet op.

Ontslag op staande voet

Het meest vergaand is het ontslag op staande voet. Iemand die op deze manier wordt ontslagen, heeft geen recht op een WW-uitkering. Vandaar dat de wet strenge eisen stelt aan zo’n ontslag en vandaar dat dit soort zaken vaak het onderwerp is van juridische procedures. Voorbeeld hiervan: Toch geen ontslag slaperige beveiliger.

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail